معاون وزير‌كار با اعلام تجديدنظر در سياست‌هاي راهبردي اشتغال‌زايي:وام‌گيرندگان به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند
محمد جهرمي وزير كار چندي پيش در گفت‌وگو با نشريه برنامه اركان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از پرداخت تسهيلات بانكي 30 هزار ميليارد توماني به متقاضيان ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو مقالات
 
مشخصات مقاله

عنوان مقاله : اعجازكارآفريني براي اقتصادايران
   تاريخ مقاله : 1386/07/28
   نويسنده : سيدنبي اله حسيني
   مترجم : -
   موضوعات :
   منبع : سایت خانه کارآفرینان ایران

چكيده مقاله امروزه مقوله كارآفريني ازسوي بسياري ازكشورهاوممالك جهان بعنوان يكي ازمقولات مهم وتحول آفرين آغازهزاره سوم موردتوجه وعنايت خاص واقع گرديده وازآن بعنوان مزيت وشايستگي رقابتي بنگاهها،ملتها وكشورها ونيز استراتژي مهم توسعه ازجانب اقتصاددانان وصاحب نظران مختلف نام برده شده است.

اين جايگاه ازآن جهت براي كارآفريني تعريف گرديده است كه همه روزه بيش ازپيش شاهدپيشرفت هاي بااهميت وحياتي درعرصه هاي مختلف حيات ملي كشورها كه ريشه ومنشا درفعاليت هاي اصيل كارآفرينانه دارد مي باشيم به گونه اي كه اثرات،تبعات ونتايج بي بديل وارزشمند كارآفريني از آن تداعي الگوي كارآمدي وعامل اصلي شكوفايي،رشد وتوسعه بويژه درابعاداقتصادي واجتماعي رادراذهان وباورها مطرح نموده است تا بدانجا كه ميتوان ادعانمودآن منجي جوامع درحال توسعه درهنگامه ي حساس وپرفراز ونشيب وبشدت متغير جامعه اطلاعاتي مي باشد.

شواهدحاكي ازآن است درجاهايي كه الگو واستراتژي كارآفريني جايگزين وراهبرد اصلي برون رفت ازمشكلات ومعضلات ونيزپاسخ مناسب به الزامات وضروريات برآمده ازدل امواج خروشان تحولات شتابناك جامعه موج سوم وچالش هاي فراروي كشورها ونظام هاي اقتصادي حاكم برآنهادرمواجهه با پديده جهاني شدن،انتخاب گرديده نتايج ودستاوردهاي بسيارشگرف واعجازآميزي راتحصيل نموده اند. نتايجي كه حتي منجر به تغيير درقطب بنديهاي سياسي-اقتصادي وبوجودآمدن بلوك هاي جديداقتصادي وبازتعريف بسياري ازمفاهيم مهم گرديده ونيزباعث مطرح شدن برخي ازاصطلاحات جديدنظير"ببرهاي اقتصادي آسيا"شدهاست.
مقاله حاضر تاثیر این امر بر اقتصاد ایران رابر می شمرد.
متن مقاله اين مهم ازآن جهت بيشتر مورداقبال دولتمردان وسياستگذاران جهاني واقع گرديد كه ازكارآفريني بصورت يك رويكردنوين اقتصادي درارتقاي بهره وري،استفاده ازفرصت ها وظرفيتهاي بلااستفاده،بكارگيري منابع وسرمايه هاي معطل وسرگردان ونشان رفتن به سمت راهكارهاي جديد ونوآورانه ونيز ازكارآفرينان به انسانهاي پرتوان،عاشق،تلاشگر،مخاطره پذيروبسان "غزال هاي تيزپا"درپشت سرنهادن موانع وعبور از آنها نام برده شدكه باعث ايجادتحول گسترده وبنيادين دربسياري ازعرصه هاي موردنظر مي گردند.

لذا ميتوان اذعان نمودباتوجه به وجود مختصات وويژگي هاي منحصربفردي كه اقتصادكارآفريني درمقايسه با ديگرگونه هاي اقتصادي حايزآن است نظير ايجاداشتغال مولد وكارآمد،تحرك عوامل اقتصادي،انتقال وبكارگيري تكنولوژيهاي نوظهور،بهبودبسياري ازشاخص هاي اقتصادي وجايگزيني الگوهاي نوين آن،ازآن بعنوان مدلي كارآمد ومتناسب باالزامات،شرايط وچالش هاي فراروي كشورها واقتصادهاي درحال توسعه ميتوان نام برد.چه اينكه غالب كاستي ها،مشكلات وتنگناهاي اقتصادي دراين ممالك نشات گرفته ازعدم بكارگيري همه ي عوامل اقتصادي،پائين بودن سطح بهره وري،بي توجهي به فرصت هاي جديد،عدم اقبال به معجزات تكنولوژيهاي نوظهور،عدم اشتغال همه ي نيروها وسرمايه هاي انساني وپاره ي ديگرازمشكلات ازاين دست مي باشد كه همه وهمه به يمن القاي روح كارآفريني وحاكميت فرهنگ واقتصاد كارآفريني قابل حل ميباشدچراكه آن چيزي كه حقيقتا ميتواند موجد تحرك،پويايي،شكوفايي وجوشش وخيزش عمومي دراين ممالك درراستاي اعتلاي جايگاه واقعي شان گردد كارآفريني است.

كارآفريني همچنين به بسياري ازپديده هاي مذموم وصورنامتجانس وزشت نظيرقاچاق،اقتصادسايه،ناامني هاي اجتماعي،رشوه وارتشاوديگرمصاديق فسادكه جامعه راازهستي ساقط مي نمايدوباعث تنزل منزلت وكرامت انساني ميگردد پايان مي دهد.

نمونه هاي زيادي ازكشورهاي درحال توسعه كه امروزه بواسطه اعجاز كارآفريني به جايگاه هاي بسياررفيع وكلاس هاي جهاني نايل گرديده اند دراقصي نقاط عالم همچنان روبه تزايدنهادند،اقتصادهايي كه به جهات زيادي مشابهت هايي بااقتصادملي ايران دارند،اكنون توانستند باتكيه برمزاياي موجوددركارآفريني وازطريق بسط وگسترش آن گام هاي بلندتوسعه وشكوفايي راحايزگردند.كشورهايي نظير بسياري از ممالك جنوب شرق آسياوحتي ممالك بسياركوچك وجزيره اي نظير سنگاپور،تايوان،مالزي،هنگ كنگ كه به ببرهاي آسيايي معروف گرديدندبواسطه كارآفريني پاجاي پاي غول هاي بزرگ اقتصادي جهان نهاده اند.اين درحالي است كه اقتصاد ملي ماازامتيازات وپشتوانه هاي قوي ومتعالي همچون نيروي انساني بسيارفرهيخته وبااستعدادوذخاير ومنابع سرشاربرخورداراست.

باتوجه به تجارب بدست آمده ازبكارگيري همه جانبه الگوهاي كارآفريني ازسوي اين كشورها وباعنايت به مختصات وويژگي هاي موجوددرايران ونيزظرفيت هاي غني وسرشارانساني نظيرجوانان برومند ،زنان ومردان فرهيخته ،روستانشينان سخت كوش ودليرمردان ايلات وعشايرميتوان ازكارآفريني بعنوان گزينه برتروارجح ونيزاولويت استراتژيك توسعه وبرون رفت ازوضعيت فعلي ورسيدن به مطلوب واقعي ،آنچنانكه درسندچشم انداز كشورپيش بيني گرديد نام برد.

حتي ميتوان ادعانمودكه با وجودظرفيت هاي زيادبلااستفاده وعوامل اقتصادي سرگردان ومعطل دراقتصادايران روي آوري به اقتصاد كارآفريني به مراتب بيش از ديگركشورهاي جهان دستاوردهاي ملموس تر وارزشمندتري رادرپي خواهدداشت كه منشا تغييرات عظيمي درروند توسعه وپيشرفت ميگرددوميتوان از آن به اعجاز وشگفتي نام برد.چراكه تلفيق وتركيب وهماهنگ سازي ويژگي ها وخصوصيات غني كارآفريني باتوانمنديهاي بالقوه ملي ومنابع سرشار وعظيم ومواهب گرانسنگ خدادادي بهمراه جهت گيري اقتصادي جديد منجمله سياست هاي متعالي اصل44 قانون اساسي كشور وتوجه به ظرفيت ها وجايگاه بخش خصوصي وتعاون ونيزابراز علاقه محافل علمي ودانشگاهي كشوربعنوان بال علمي وتوسعه دهنده فرهنگ وتكنولوژي هاي جديد ميتوان ادعا مذكور راتحقق يافته پنداشت اگربرخي ازمسايل زيربنايي وپاره اي از ناهماهنگي مديريتي برطرف گرددآنگاه شاهدتحولي بنيادين وانقلابي درفضاي اقتصادملي خواهيم بود.

تاكيدميگرددبدليل وجود پاره اي از ويژگي هاي منحصربفرددرايران ازجمله اقليم بسيارمتنوع ومناسب،منابع وذخايرعظيم ارضي،ذخايراستراتژيك،سرمايه هاي انساني بسيارقابل وشايسته،سرمايه هاي اجتماعي گرانبار،ميل وعطش روبه تزايد جوانان برومند ايراني براي كسب رتبه هاي برتر جهاني درابعادمختلف،بسترهاي فرهنگي وارزشي گرانقدر وموقعيت بسيارحساس ژئوپلتيك ايران دردنيا ومنطقه،برخورداري ازجاذبه هاي طبيعي واكوتوريسم جذاب وبرخورداري منحصربفردازبرخي ازامكانات زيستي نسبت به ديگرممالك جهان ،تنها باكمك همت والاي كارآفرينان ايراني كه ظرفيت حضوردركليه عرصه هاي ملي وجهاني رادارند وباحمايت همه جانبه وپشتيباني اصولي وفراهم نمودن بسترهاي مناسب كسب وكار وترويج موج عظيم كارآفريني دركليه لايه هاي اجتماعي ازجمله كارآفريني زنان وروستايي بمنظوردستيابي به الگوهاي بهينه اقتصادي،اجتماعي وحصول رهاوردهاي مهم آن به راه انداخت.اين مهم زماني اتفاق خواهدافتاد كه به اهميت زايدالوصف بسياري از پتانسيل ها،ظرفيتها وامكانات موجوددركشور پي برده وبسيج همگاني درراه ترغيب ،ترويج وتهييج موج كارآفريني نماييم.