معاون وزير‌كار با اعلام تجديدنظر در سياست‌هاي راهبردي اشتغال‌زايي:وام‌گيرندگان به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند
محمد جهرمي وزير كار چندي پيش در گفت‌وگو با نشريه برنامه اركان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از پرداخت تسهيلات بانكي 30 هزار ميليارد توماني به متقاضيان ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو مقالات
 
مشخصات مقاله

عنوان مقاله : روشهاي تأمين مالي و فعاليتهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير با رويكرد اسلامي(با ارائه شواهدي از آلمان، انگليس وژاپن )
   تاريخ مقاله : 1386/07/24
   نويسنده : علي صالح آبادي-مهدي كاظميان
   مترجم : -
   موضوعات :
   منبع : نخستين سمينار صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

چكيده مقاله سرمايه گذاري مخاطره پذير در ميان كشورهاي مختلف با توجه به مرحلة سرمايه گذاري، حوزه سرمايه گذاي و منطقة جغرافيايي متفاوت است. منابع وجوه سرمايه گذاري مخاطره پذير نيز در كشورها متفاوت مي باشد. مقالة حاضر به بررسي مقايسه فعاليتهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي صندوقهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير در سه كشور آلمان، ژاپن و انگليس پرداخته است. همچنين به منظور زمينه سازي جهت راهبري اين صنعت در كشور رويكرد اسلامي آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه اجراي آن در ايران در چارچوب مشاركت امكان پذير است.


واژگان كليدي: سرمايه گذاري مخاطره پذير، مرحله سرمايه گذاري،حوزه سرمايه گذاري، مضاربه، مشاركت
متن مقاله مقدمه

توليد، انتقال و توسعه فناوريهاي جديد نياز به شركتهاي جوان و نوپايي دارد كه به دنبال رشد سريع مي باشند. دسترسي اين شركتها به بازارهاي مالي سازمان يافته(مانند بورس اوراق بهادار) به دليل شرايط پذيرش ميسر نمي باشد, بنابر اين با توجه به اينكه ايده پردازي و توليد محصول بر مبناي اين فناوريها از درجه ريسك بالايي برخوردار مي باشد نيازمند نهادهاي مالي لازم جهت تأمين مالي مي باشند.

به منظور پر كردن شكاف تأمين مالي شركتهاي مخاطره پذير، صندوقهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير بعنوان مؤسسه مالي شكل گرفته است تا از طريق تجميع سرمايه ها، منابع كافي براي طرحها مهيا نموده و از اين طريق محدوديتهاي سرمايه گذاري شركتهاي نوپا و پرريسك را كاهش دهد.

صندوقهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير از شيوه هاي متفاوتي جهت تأمين مالي و سرمايه گذاري استفاده مي نمايند براي مثال، بانكها در آلمان و ژاپن نقش مهمي در تأمين منابع صندوق VC ايفا مي كنند، در حاليكه در انگليس اين نقش بعهدة صندوقهاي بازنشستگي مي باشد. فعاليتهاي سرمايه گذاري اين صندوقها متأثر از شيوه هاي تأمين مالي آن مي باشد و بدين ترتيب راهبردهاي سرمايه گذاري بر مبناي محدوديتهاي ناشي از تأمين كنندگان وجوه اتخاذ مي گردد. در اين مقاله به بررسي و مقايسة الگوهاي تأمين مالي و سرمايه گذاري صندوقهاي VC در سه كشور آلمان، انگليس و ژاپن پرداخته مي شود و همچنين رويكرد اسلامي آن بررسي و پيشنهاداتي براي جمهوري اسلامي ايران ارائه مي گردد.


تأمين مالي و سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير

نقش بخش مالي در تشويق و گسترش نوآوري هموار مورد بحث محافل علمي قرار داشته است. عرضه سرمايه ريسكي به ويژه سرمايه گذاري مخاطره پذير به عنوان مشوق نوآوري، اهميت نقش مالي را به خوبي نمايان مي سازد و امروزه نظامها و مؤسسات مالي به عنوان معيارهاي مهم موفقيت صنايع سرمايه گذاري مخاطره پذير مورد توجه قرار گرفته اند.

اين بخش از مقاله به تأمين مالي و فعاليت هاي سرمايه گذاري صنعت VC در سه كشور آلمان ژاپن و انگيس مي پردازد كه اين سه كشور صنايع VC مهم يا رو به رشدي را دارا مي باشند. با استفاده از داده هاي كيفي حدود 400 صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذيره به بررسي مرحله سرمايه گذاري، حوزه سرمايه گذاري و منطقه جغرافيايي سرمايه گذاريهاي صندوق VC در اين سه كشور مي پردازيم. همچنين بررسي منابع تأمين اين صندوقها به تفكيك بين اشخاص، بانكها، شركت هاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي، دولت و ديگر تأمين كنندگان منابع مالي مي پردازيم.

در كشورهاي مختلف منابع تأمين مالي صنعت VC متفاوت است. بانكها به عنوان منبع اصلي تأمين مالي VC در همه كشورها مطرح مي باشند و به خصوص در آلمان و ژاپن سرآمد مي باشند, صندوقهاي بازنشستگي در انگليس در اين زمينه منبع اصلي تأمين مالي به شمار مي آيند.

صندوق هاي بازنشستگي به عنوان يك منبع تأمين سرمايه براي شركت هاي VC در ايالات متحده به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در آمريكا، صندوق هاي بازنشستگي 40% تأمين مالي VC در آمريكا را بين سالهاي 93 تا 97 انجام داده اند.

شركت هاي VC كه بانك آنها را تأمين مالي كرده است در مراحل بعدي سرمايه گذاري مي كنند؛ در حالي كه آنهايي كه از طريق اشخاص يا شركت ها تأمين مالي مي شوند، در مراحل اوليه سرمايه گذاري مي كنند. صندوق هايي كه توسط بانك تأمين مالي شده اند تمايل به سرمايه گذاري داخلي داشته، در حالي كه صندوق هاي كه توسط شركتها تأمين مالي شده اند در بازارهاي جهاني سرمايه گذاري مي كنند.

داده هاي مورد بررسي

داده ها مربوط به مؤسسات VC در آلمان، انگليس و ژاپن مي باشد. براي آلمان و انگليس به گزارشي استناد مي شود كه از اطلاعات موسسه VC استفاده كرده است اين اطلاعات مربوط به اين مؤسسه درسال 2000 مي باشد؛ (evca.com) اين گزارش براي ژاپن نيز از اطلاعات "Nikkei Kinyu" در سال 1999 استفاده شده است.

بانك اطلاعاتي مورد بررسي شامل 187 صندوق آلماني و 140 صندوق انگليس مي باشد. براي ژاپن، تحقيق ما شامل 62 صندوق VC مي باشد كه تقريباً شامل نيمي از صندوق هاي موجود در ژاپن مي باشد.

بررسيهاي لازم در مورد هر صندوق شامل اندازه صندوق، شكل سازماني، انواع سرمايه گذاري ها، منابع صندوق يا مالكيت آن و استراتژاي هاي سرمايه گذاري شامل مرحله، حوزه و منطقه جغرافيايي مي باشد.


اندازه صندوق ها

محاسبه اندازه صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير با توجه به دارايي هاي در اختيار مديريت نشان مي دهد كه انگليس با دارا بودن بزرگترين صندوق هاي VC با ميانگين سرمايه 900 ميليون دلار، در حدود 8 برابر بزرگتر از صندوق ژاپن (115 ميليون دلار) مي باشد. همچنين آمارهاي تجمعي نشان مي دهد كه سرمايه صندوق هاي آلماني 77 ميليون دلار مي باشد.

استفاده از ميانه نشان مي دهد كه در همه كشورها، اكثريت صندوق ها بسيار كوچك مي باشند. در انگليس ميانه سرمايه VC در حدود 140 ميليون دلار مي باشد در حالي كه در ژاپن فقط 12 ميليون دار مي باشد.


شكل سازماني صندوق و انواع سرمايه گذاري

صندوقهاي VC ساختارهاي قانوني متفاوتي در كشورهاي مورد بررسي دارند. در ژاپن، عمده صندوق هاي VC شركت هاي سهامي مي باشند كه حقوق صاحبان سهام روش اصلي تامين مالي است و غالباً وابسته به بانكها وشركت هاي سرمايه گذاري مي باشند.

درانگليس شكل غالب سازماني VC با مسؤوليت محدود مي باشد (فقط 5% صندوق هاي VC سهامي عام مي باشند).

دركشور آلمان شكل غالب سرمايه گذاري به صورت حقوق صاحبان سهام مي باشد و تنها يك ششم صندوق ها در آلمان از طريق استقراض منابع مالي را تأمين مي نمايند.

منابع تأمين مالي

چنانكه اشاره شد، همه صندوقهاي VC در ژاپن بصورت شركت هاي سهامي مي باشند، بصورتي كه مالكان آنها همان سرمايه گذاران و تأمين كنندگان مالي صندوق مي باشند. در ديگر كشورها گزارش ها، نشان مي دهد كه تأمين مالي توسط دسته اي از سرمايه گذاران صورت مي گيرد.

جدول (1) نشان دهنده منابع تأمين مالي صنعت VC در كشورهاي مورد بررسي مي باشد. تفاوتهاي آشكاري بين كشورها وجود دارد. در آلمان, بانكها، مهمترين منبع تأمين مالي VC مي باشند(64% بيش از دومين منبع تأمين مالي يعني اشخاص سرمايه گذار بكار گرفته شده اند). اتكاي انحصاري به بانكها در آلمان به عنوان منبع تأمين مالي متداول مي باشد بطوريكه بيش از 60% صندوقهاي VC به طور انحصاري منابع خود را از طريق بانك ها جمع آوري مي نمايند

در آلمان صندوق هاي بازنشستگي نقشي در تأمين مالي صندوق هاي VC ندارند. درست در نقطه مقابل انگليس كه صندوق هاي بازنشستگي، ساير مؤسسات سرمايه گذاري و اشخاص سرمايه گذار نقش اساسي در تأمين مالي VC بعهده دارند. دولت و (به خصوص دولت محلي) نقش برجسته اي را در انگليس در تأمين مالي VC دارا مي باشدكه در مقايسه با ساير كشورها از اهميت ويژه اي برخورداراست؛ اين در حالي است كه اين نقش در ساير كشورها، از اهميت كمتري برخوردار است.

صندوق هاي ژاپني به شكل شركت هاي سهامي سازمان دهي شده اند كه داراي مالكاني هستند كه منابع را نيز فراهم مي نمايند. موسسات مالي غير بانكي(مانند شركتهاي سرمايه گذاري، شركت هاي اجاره و موسسات رهن) به عنوان مهمترين دسته تأمين كنندگان صندوق هاي ژاپني مي باشند كه با بانك و شركت هاي بيمه در رقابت مي باشند. در ژاپن تأمين كنندگان و مالكان صندوق هاي VC عمدتاً وابسته به گروه شركتي بانك محور مي باشند. صندوق هاي VC در آلمان به طور ميانگين تمايل به استفاده از تعداد منابع كمتري در مقايسه با ساير كشورها دارند(جدول B -1). در مقابل، صندوق هاي ژاپني و انگليسي تمايل به استفاده از منابع بيشتر تأمين مالي دارند؛ به ويژه در حدود يك چهارم صندوق هاي VC در انگليس حداقل از 4 منبع مختلف استفاده مي كنند.

انواع فعاليت هاي سرمايه گذاري: مرحله سرمايه گذاري

جدول (2) آمار فعاليت هاي سرمايه گذاري VC در سه كشور را نشان مي دهد كه بيانگر سرمايه گذاري با توجه به مرحله، حوزه سرمايه گذاري و منطقه جغرافيايي مي باشد. جدولA -2 نسبت سرمايه گذاري VC در مراحل مختلف و ميانگين سرمايه گذاري هر مرحله را نشان مي دهد همچنين تمركز صندوق ها روي يك يا چند طبقه از سرمايه گذاري ها (بذر، نوپا، ميانه، توسعه و رشد، مراحل بعدي كه شامل تأمين مالي مجدد و MBI وMBO مي باشد) بدون مشخص نمودن ميزان دقيق سرمايه گذاري در هر فعاليت را نشان مي دهد. در اين مقاله مراحل سرمايه گذاري را بدين ترتيب طبقه بندي مي كنيم:

«اوليه» براي مرحله بذر و نوپايي، «مياني» براي مراحل مياني، توسعه و رشد سرمايه گذاري ها، «پاياني» براي مرحله بعدي سرمايه گذاري كه شامل تأمين مالي مجدد و MBI / MBO مي باشد.

صندوق هاي VC در آلمان و انگليس, سرمايه گذاري را در تمام مراحل تأمين مالي مي نمايند. در ژاپن صندوق هاي VC در مراحل مياني و مراحل بعدي توسعه و به ميزان اندكي در مراحل نوپا فعاليت مي نمايند.

نوع فعاليت سرمايه گذاري: حوزه سرمايه گذاري

صندوق هاي VC صنايع مورد نظر را جهت سرمايه گذاري انتخاب مي كنند. در كشورهاي مورد بررسي سرمايه گذاري را به پنج دسته طبقه بندي مي كنيم: 1) علوم طبيعي و زيست شناسي، زيست فناوري و فناوري محيطي 2) نرم افزار، فناوري اطلاعات و ارتباطات 3) الكترونيك ونيمه هادي ها 4) توليد(شامل مواد شيميايي) 5) خدمات و ساير حوزه ها.

جدول B-2 توزيع سرمايه گذاري VC در صنايع را براي كشورهاي مورد بررسي نشان مي دهد. در اين مورد تفاوت هاي اساسي وجود دارد. صندوق هايVC ژاپن به طور عمده در فناوري اطلاعات و صنعت نرم افزار سرمايه گذاري مي كنند. در حالي كه توزيع سرمايه گذاري ميان صنايع در دو كشور آلمان و انگليس مشابه يكديگر مي باشد. در ژاپن حوزه هاي الكترونيك ونيمه هادي ها به نظر جذابيت كمتري براي سرمايه گذاري VC در مقايسه با ساير كشورهاي مورد بررسي دارد. توليد مواد شيميايي به نسبت در آلمان و انگليس گسترده مي باشند.

جدول C-2، تعداد صنايعي كه صندوق هاي VC به طورميانگين در آن سرمايه گذاري مي كنند را نشان مي دهد. اين جدول نشان مي دهد كه صندوق ها كاملاً متنوع عمل مي كنند.


نوع فعاليت سرمايه گذاري: منطقه جغرافيايي

با توجه به جدول D – 2 تفاوت هايي ميان كشورها مشهود مي باشد. صنعت VC در انگليس بيشتر بين المللي مي باشد و 60% صندوق ها خارج از انگليس سرمايه گذاري مي كنند.در حالي كه، صندوق هاي آلماني فقط درآلمان سرمايه گذاري مي كنند (يا در يك منطقه آلمان). در مقام مقايسه آلمان و انگليس، آمارهاي تجمعي نشان مي دهد كه صندوق هايVC انگليس 24% سرمايه هاي خود را در خارج سرمايه گذاري مي كنند، در حالي كه صندوق هاي آلماني ها 17% در خارج سرمايه گذاري مي نمايند. ارقام مربوط به ژاپن نشان مي دهد كه سرمايه گذاري خارج از ژاپن 5% كل سرمايه گذاري صندوق هاي VC را در سال 2000 تشكيل مي دهد. به طور خلاصه، درمرحله سرمايه گذاري، تركيب حوزه سرمايه گذاري و خصوصيات مؤسسات تأمين وجوه VC در آلمان و انگليس مشابه يكديگرند.


الگوي اسلامي

در نظام مالي اسلامي گردآوري و تجهيز منابع مالي بايد از طريق ابراز بدون بهره (بدليل حرمت ربا) انجام پذيرد, بدين منظور تشويق اسلام به مشاركت گسترده در سود و يا مالكيت بعنوان جايگزيني مناسب براي ابزارهاي مالي مبتني بر بهره محسوب مي گردد. مهمترين ابزار متداول مشاركت در سود، مضاربه و ابزار شركت در حقوق صاحبان سهام و مالكيت, مشاركت مي باشد. در اين بخش به الگوي تأمين مالي و سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير در قالب عقود اسلامي مي پردازيم.

مضاربه، يك نوع شركت عقدي است كه در قانون مدني به عنوان يكي از عقود معين كه اختصاص به امور تجاري دارد، شناخته شده است. ماهيت واقعي مضاربه، شركت سرمايه (وجه نقد) و كار است و در بيان حقيقت آن هيچ اختلافي بين فقهاء وجود ندارد و همگي آن را با اختلاف كمي به شرح زير تعريف كرده اند.

«... و هي ان يدفع الانسان مالاً الي غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه» يعني شخصي (صاحب مال) مقداري پول در اختيار فرد ديگري (عامل، مقارض، مضارب) قرارمي دهد تا شخص دوم با اين مال تجارت كرده و سود حاصل را به نسبت معيني، مطابق قراردادي كه بين خود منعقد ساخته اند بين خود تقسيم كنند.

شركت در مضاربه برخلاف شركتهاي تجارتي از شخصيت حقوقي بي بهره است و ثانياً در شركتهاي تجارتي همه شركاء در سود و زيان شركت سهيم هستند در حالي كه در مضاربه همه داد و ستدها به نام عامل و بوسيله او انجام مي شود ولي نتيجه معامله به صاحب سرمايه مي رسد.

در قانون مدني در مادة 546 نيز در تعريف مضاربه چنين بيان مي دارد:

« مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگربا آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود.»

براساس نظرفقهاء از جمله حضرت آيت ا... خامنه اي « عقد مضاربه فقط مختص بكارگيري سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است و استفاده از آن بعنوان مضاربه در زمينه هاي توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. « بنابراين تأمين مالي از طريق مضاربه امكان پذير نمي باشد.

صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير تنها از طريق مشاركت مي تواند تأمين مالي نمايد. سرمايه گذاريهاي صندوق نيز بر مبناي مشاركت صورت مي پذيرد. بر مبناي اين عقد كلية شركاء درتأمين مالي طرح مخاطره پذير سهيم مي باشند. سهم سود و زيان شركاء بر مبناي نسبت آوردة سرمايه تقسيم مي گردد.


الگوي پيشنهادي براي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به اهميت و نقش سرمايه گذاري مخاطره پذير در رشد اقتصاد ملي الگوي پيشنهادي توسعه سرمايه گذاري مخاطره پذير به شرح زير پيشنهاد مي گردد:

الف- تامين مالي صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير

همانگونه كه در كشورهاي مورد بررسي بيان گرديد نهاد هاي مالي مختلفي صنعت VC را هدايت و پشتيباني مي نمايند. با توجه به اهميت نهاد هاي مالي در ايران, نهاد هاي مالي زير مي توانند به عنوان نهاد تامين كننده منابع مالي VC مورد توجه قرار گيرند:

بانكها, شركتهاي بيمه, صندوق بازنشستگي, شركتهاي سرمايه گذاري, اشخاص سرمايه گذار, دولت, ساير نهادهاي مالي و سرمايه گذاري

ب- ساختار صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير

صندوق VC به شكل سرمايه گذاري مديريتي هلدينگ (Holding) پيشنهاد مي گردد. اين صندوقها, طرحهاي سرمايه گذاري VC متعددي را مورد مطالعه قرار داده و در حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري مي كنند. اين صندوقها نقش سياستگذاري و نظارت بر طرحهاي VC را به عهده دارند. تامين مالي طرحهاي VC در مراحل مختلف سرمايه گذاري از وظايف اين صندوقها مي باشد. رابطه بين تامين كنندگان اصلي منابع مالي و صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير به شكل مشاركتي مي باشد. مشاركت از طريق سهامي خاص و يا با مسؤليت محدود صورت مي پذيرد.

ج- با توجه به اهميت شناسايي طرحهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير نهادهاي مختلفي همچون شهركهاي علمي تحقيقاتي, مراكز رشد و نوآوري, پاركهاي فن آوري, مراكز پژوهشي, دولت و غيره مي توانند طرحهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير را معرفي نمايند.

د- به منظور بستر سازي مناسب اجراي طرحهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير و ايجاد انگيزه در نهادهاي مالي بايد بتوان به نحو مناسبي بازار ثانويه اي براي چنين طرحهايي ايجاد نمود. بنابراين تشكيل بازار ثانويه سازمان يافته, تحت مقررات ويژه جهت خريد و فروش منصفانه مالكيت اين سرمايه گذاريها پيشنهاد مي گردد. بدين منظور لازم است بازار بورس اوراق بهادار ساز و كار مشخصي را در اين زمينه تدارك ببيند. با ايجاد بازار ثانويه ضمن شفافيت اجراي طرحهاي VC , گسترش چنين سرمايه گذاريهايي را نيز به دنبال دارد و امكان انتقال اين طرحها در مراحل مختلف سرمايه گذاري به ساير سرمايه گذاران امكان پذير مي گردد.


معرفي طرحهاي سرمايه گذاري مخاطره پذيرجداول

جدول 1: منابع تأمين مالي صنعت VC

اين جدول بيانگر منابع شركت هاي VC در آلمان، ژاپن و انگليس مي باشد. مبناي تهيه جدول به اين صورت مي باشد كه صندوق ها مي توانند همزمان از چندين منبع تأمين مالي استفاده نمايند. بنابراين مجموع نسبت ها لزوماً يك نمي باشد. جدول A - 1 نسبت استفاده صندوق ها ازمنابع را نشان مي دهد. جدول B – 1 درصد صندوق هايي را نشان مي دهد كه از يك، دو، سه، چهار منبع يا بيشتر استفاده مي نمايند.


جدول A - 1 – ميزان استفاده صندوق ها از منابع مختلف


سايرموسسات
دولت
اشخاص سرمايه گذار
شركت هاي سرمايه گذاري
صندوق بازنشستگي
شركت هاي بيمه
بانك ها
صندوق ها

21/0
09/0
36/0
16/0
0
22/0
59/0
187
آلمان

80/0
03/0
21/0
27/0
0
43/0
56/0
62
ژاپن

55/0
24/0
45/0
26/0
49/0
36/0
44/0
140
انگليس
جدول B - 1 درصد استفاده صندوقها از تعداد معيني ازمنابع


4 يا بيشتر
3
2
1

8%
9%
22%
61%
آلمان

11%
29%
39%
21%
ژاپن

39%
10%
16%
35%
انگليس
جدول 2: ويژگيهاي سرمايه گذاري

جدول (2) بيانگر ويژگيهاي سرمايه گذاري VC مي باشد، بدين صورت كه صندوق VC مي تواند همزمان در چند مرحله سرمايه گذاري نمايد؛ بنابراين مجموع نسبت ها لزوماً يك نمي باشد. جدول A - 2 مرحله سرمايه گذاري صندوق ها را نشان مي دهد و نسبتي كه آنها در هر مرحله سرمايه گذاري مي نمايند.

مرحله «اوليه» به مرحله بذر و نوپايي، مرحله «مياني» به توسعه و رشد و مرحله «پاياني» به مراحل بعدي اطلاق مي شود. جدول B -2 نشانگر حوزه هاي سرمايه گذاري مي باشد كه به پنج دسته طبقه بندي شده اند. جدول C - 2 نشان مي دهد كه صندوق در يك، دو، سه، چهار صنعت يا بيشتر سرمايه گذاري مي نمايند.

جدول D – 2 مشخص كننده ماهيت منطقه اي، ملي يا بين المللي صندوق ها مي باشد.


جدول A - 2 – سرمايه گذاري هاي VC به تفكيك مرحله


پاياني
مياني
اوليه
صندوق ها

74/0
89/0
68/0
187
آلمان

65/0
19/0
15/0
57
ژاپن

80/0
84/0
48/0
140
انگليس
جدول B – 2- سرمايه گذاري هاي VC به تفكيك صنعت


ساير صنايع
توليد مواد شيميايي
الكترونيك و نيمه هادي
فناوري اطلاعات و نرم افزار
علوم طبيعي
صندوق ها

73/0
68/0
73/0
81/0
84/0
183
آلمان

34/0
14/0
11/0
86/0
55/0
56
ژاپن

75/0
78/0
79/0
96/0
81/0
140
انگليس
جدول C – 2 درصد سرمايه گذاري صندوق ها درتعداد مشخصي ازصنايع


4يا 5
3
2
1

60%
15%
16%
9%
آلمان

42%
42%
12%
3%
ژاپن

75%
7%
7%
11%
انگليس
جدول D – 2 – درصد سرمايه گذاري صندوق ها در موقعيت هاي مختلف جغرافيايي


گستره جهاني
كشور و قاره
فقط كشور
منطقه درون كشور
صندوق ها

17%
18%
32%
34%
187
آلمان

5%
38%
44%
13%
55
ژاپن

24%
35%
24%
16%
139
انگليس