به زودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرمخاطره (VC) در شركت گسترش كارآفريني تشكيل مي‌شوند.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ريسك بالا و پرمخاطره ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 
نمونه طرحهای مصوب گزارش عملکرد پرسشنامه تقاضای تسهیلات
نمودار گردش کار فرم راهنما دستورالعلهای اجرایی

دبيرخانه كميته بند ر تبصره 2 قانون بودجه سال 84
معرفي

برمبناي بند "پ " تبصرة 3 قانون بودجة سال1382 (كه ازسال 1379 مطرح شد) كل كشور و آيين‌نامة اجرايي اين تبصره (مصوبة هيأت دولت) مبلغ يكصد ميليارد ريال تسهيلات بانكي به منظور ايجاد اشتغال مولّد جهت متخصصين فارغ‌التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از مهاجرت نخبگان با معافيت سهم آورده اختصاص يافته كه دستورالعمل اجرايي آن در كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان ملي جوانان و دفتر همكاريهاي فن‌آوري رياست جمهوري به تصويب رسيده است. اين تسهيلات با .معرفي كميتة مزبور و از طريق بانك تجارت پرداخت خواهد شد
متقاضيان واجد شرائط (افراد حقيقي فارغ‌التحصيل دانشگاهها يا نخبه و يا افراد حقوقي غير دولتي كه بخشي از مالكيت آنها در اختيار فارغ‌التحصيلان دانشگاهها يا نخبگان باشد) مي‌توانند طرحهاي خود را از طريق تكميل پرسشنامه به دفتر همكاريهاي فن‌آوري رياست جمهوري ارائه نمايند. صندوق پستي4671- 14155 بدين منظور اختصاص يافته است
طرحهاي پيشنهادي بايد داراي توجيه اقتصادي بوده و در آنها نيروي انساني متخصص نقش محوري داشته باشد. همچنين معيارهاي تعيين اولويت طرحها به شرح زير است
1. طرحهايي كه منجر به اشتغال ايثارگران فارغ‌التحصيل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادة معظم شهدا مي‌شود
2. طرحهايي كه منجر به جلوگيري از مهاجرت نخبگان مي‌شود
3. طرحهايي كه دربرگيرندة تكنولوژي‌هاي پيشرفته يا جديد يا تكنولوژي‌هايي كه موضوعيت آنها براي كشور جديد است، مي‌باشد
4. طرحهايي كه در زمان كوتاهتري به بهره برداري مي‌رسند
5. طرحهايي كه منجر به برآورده ساختن نيازهاي واحدهاي توليدي مي‌شود
6. طرحهايي كه منجر به ايجاد مشاغل جديد مي‌شود
7. طرحهايي كه مرحلة تحقيقاتي آن توسط متقاضي به انجام رسيده باشد
8. طرحهايي كه به نسبت اعتبار مورد درخواست موجب اشتغال فارغ التحصيلان ممتاز و نخبگان بيشتري
مي‌شود
9. طرحهايي كه موجب اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي و نخبگان بيشتري مي‌شود
10. طرحهايي كه با توجه به مزيتهاي نسبي در مناطق محروم به اجرا در مي‌آيند
11. طرحهايي كه موضوع آنها در زمينه تخصصي متقاضي باشد

لازم به ذكر است كه بنا بر مصوبات شوراي پول و اعتبار، تسهيلات بانكي تبصرة 3 در بخش صنعت داراي 16% سود براي سرماية ثابت و 18% براي سرماية در گردش مي‌باشد كه اميدواريم با اقدام مسؤولان ذيربط براي كاهش سود تسهيلات تبصرة 3 گام مؤثري براي رسيدن به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها و جلوگيري از مهاجرت نخبگان برداشته شود

تهران- صندوق پستي 4671/14155 تلفن/فاكس: 6509156
صفحه اينترنتي: www.tco.ac.ir/tabsereh3
پست الكترونيكي: tabsereh3@tashilat.ir