تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
   تاريخ : 1385/07/30
   موضوعات : سرمايه و اعتبارات
   منبع : سايت تسهيلات اعتباري

شرح خبر دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد.

برمبناي پاراگراف سوم بند "9" تبصرة دو قانون بودجة سال 1385 كل كشور و آيين‌نامة اجرايي اين تبصره (مصوبة هيأت دولت) مبلغ چهارصد ميليارد ريال تسهيلات تكليفي به منظور ايجاد اشتغال مولّد جهت متخصصين فارغ‌التحصيل دانشگاهها و جذب نخبگان اختصاص يافت. كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات موضوع آيين‌نامه را به نسبت مساوي از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست‌جمهوري وزارت تعاون با معافيت سهم آورده متقاضي منظور نمايد. دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي اين تسهيلات در كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزرات تعاون و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به تصويب رسيده است. سود بانكي اين تسهيلات مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار(14%) بوده و زمان بازپرداخت آن با احتساب زمان اجراي طرح، حداكثر 8 سال مي‌باشد. اين تسهيلات پس از بررسي و تصويب كارگروه مذكور، از طريق بانك عامل پرداخت خواهد شد.

كارآفرينان و متخصصين واجد شرايط و يا شركتها ي غيردولتي و تعاوني كه طرحهاي پيشنهادي آنها داراي اولويت هاي زير مي باشد:
• داشتن توجيه فني ،اقتصادي و مالي.
• استفاده بيشتر از نيروهاي متخصص در فعاليتهاي تخصصي طرح .
• دارا بودن بخشي از مالكيت طرح توسط متخصصين دانشگاهي .
• بكارگيري فناوريهاي پيشرفته يا جديد در طرح.
• تامين نياز واحدهاي توليدي و خدماتي.
• زمان كوتاهتر بهره برداري و ايجاد مشاغل جديد .
• برخورداري متقاضيان از سابقه اجرايي و تحقيقاتي و نيز استطاعت مالي اوليه براي تامين بخشي از سرمايه‌گذاري.
براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت پرسشنامه هاي مربوطه:
1. در شهرستانها از طريق ادارات تعاوني (مختص متقاضيان فارغ التحصيل دانشگاهي كه قصد دارند در قالب شركت تعاوني طرح خود را اجرا نمايند) اقدام نمايند .
2. و بقيه متقاضيان واجد الشرايط در شهرستانها،از طريق صندوق مهر رضا (ع) و يا با اين كارگروه واقع در دفتر همكاريهاي فناو‌ري رياست جمهوري با آدرس تهران- صندوق پستي 4671-14155و يا با پست الكترونيكي tabsereh2@tashilat.ir مكاتبه نمايند .
علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به صفحه اينترنتي اين دبيرخانه به نشاني www.tco.ir/tabsereh2
كارگروه بند 9 تبصرة دو
قانون بودجة سال 1385