تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 

 

معرفي سازمانها

   طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع

         دستوالعمل اجرايي

        فرم راهنما

         پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

         نمودار گردش كار

         گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

    طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازی صنايع كشور

         دستوالعمل اجرايي

         فرم راهنما

        پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

        نمودار گردش كار

        گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

    طرح تحقيقات صنعتي آموزش و اطلاع رساني

         دستوالعمل اجرايي

        فرم راهنما

        پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

        نمودار گردش كار

        گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

    صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک

         دستوالعمل اجرايي

        فرم راهنما

         پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

         نمودار گردش كار

         گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

    صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران

         دستوالعمل اجرايي

         فرم راهنم

         پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

         نمودار گردش كار

         گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

   شركت نوسازي صنايع

        دستوالعمل اجرايي

        فرم راهنم

        پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

         نمودار گردش كار

         گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

    مديريت توسعه و ايجاد طرحهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

         دستوالعمل اجرايي

        فرم راهنما

         پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

         نمودار گردش كار

         گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

    دبيرخانه اجرايي ماده 68 برنامه سوم سازمان توانير

        دستوالعمل اجرايي

         فرم راهنما

         پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

        نمودار گردش كار

        گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

   دفتر همكاري هاي فن آوري رياست جمهوري

         دستوالعمل اجرايي

         فرم راهنما

        پرسشنامه تقاضاي تسهيلات

        نمودار گردش كار

        گزارش عملكرد

         نمونه طرحهاي مصوب

قوانين و آئين نامه ها

اخبار و رويدادها

گزارشات و آمار

مقالات و تحليل

سايتهاي مفيد

ارسال نظرات

معرفي ما

تماس با ما