تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 

شاخصهاي بخش صنعت


نرخ رشد واقعي ارزش افزوده بخش صنعت

شاخص بهره وري نيروي كار در بخش صنعت

شاخص نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت

شاخص ضريب اشتغال زايي صنعت بر حسب توليد ناخالص

شاخص ضريب اشتغال زايي صنعت بر حسب خالص سرمايه گذاري

شاخص ارزآوري بخش صنعت

شاخص ارزبري بخش صنعت

شاخص بازدهي انرژي در بخش صنعت

شاخص سهم صادرات مستقيم بخش صنعت به كل توليدات صنعت

سهم نيروي كار توليدي به كل نيروي كار شاغل در بخش صنعت

شاخص محصول سرانه نيروي كار در بخش صنعت

شاخص جبران خدمات (دستمزد و حقوق) در بخش صنعت

شاخص اشتغال براي بخش صنعت

شاخص سرانه حقوق و دستمزد نيروي كار در بخش صنعت بر حسب قيمتهاي جاري

شاخص سرانه حقوق ودستمزد نيروي كار در بخش صنعت بر حسب قيمتهاي ثابت

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از كل توليد ناخالص داخلي

شاخص باز بودن بخش صنعت به دنياي خارج